Položaj

Brdo Marjan na zapadnoj strani grada (visoko 178 metara), danas park šuma, spominje se u tekstovima srednjeg vijeka, često pod imnenom Mons serrana (zabran za pašu, sječu drva) ili Mons Kyrieleison, zbog mnogih crkvica koje su tamo bile sagrađene.

Kad se u povjesnim izvorima nabrajaju posjedi splitskih građana na obroncima Marjana, onda se brdo naziva Marnano, Mariniano, Murnano i slično koje ime potječe, možda, od imena davnoga rimskoga posjednika tamošnjih zemalja Marina ili Mariniana